Project        Tools        Partners

The Restoring Respect ProjectΗ πλατφόρμα RRP και η εφαρμογή δεν θα βοηθήσουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες μόνο να αναγνωρίσουν τα προσόντα τους και έτσι να ενισχύσουν την απασχολησιμότητα και την ένταξή τους, αλλά και θα συνδράμουν στην αντιμετώπιση της προκατάληψης και των παρερμηνειών σχετικά με αυτά. Σύμφωνα με την EUROSTAT, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το ποσοστό ανεργίας που αναλογεί στους πρόσφυγες και στους μετανάστες είναι διπλάσιο από τον αριθμό των ανέργων πολιτών υπηκόων της χώρας.
Τα δεδομένα έχουν πράγματι αποδείξει ότι οι περισσότεροι μετανάστες δεν καταφέρνουν να χρησιμοποιήσουν τα προσόντα τους και το μορφωτικό τους υπόβαθρο για να βρουν δουλειά όταν μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
Οι μετανάστες, ως εκ τούτου, καταλήγουν να εργάζονται σε ένα περιβάλλον που δεν σχετίζεται με τις προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητές τους.
Αυτό συμβαίνει παρά την δυνατότητα πρακτικής άσκησης, κατάρτισης, επαγγελματικών και εκπαιδευτικών μαθημάτων και άλλων μέσων που διευκολύνουν την είσοδο νέων και μεγαλύτερης ηλικίας ενηλίκων στην αγορά εργασίας.
Τα περισσότερα από αυτά τα εργαλεία καλύπτουν εν μέρει τις ανάγκες τους για αναγνώριση και ταυτοποίηση δεξιοτήτων, ενώ δεν λαμβάνουν υπόψη τις τάσεις της αγοράς εργασίας. Ταυτόχρονα, υπάρχει η αυξανόμενη αντίληψη ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες μετακινούνται σε νέες χώρες για να κερδίσουν οφέλη και δικαιώματα που δεν τους αξίζουν.
Το βασικό τους ανθρώπινο δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και το σεβασμό συχνά παραβιάζεται.
Τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιήσουν πιο ομοιόμορφα εργαλεία και διαδικασίες, προκειμένου να εξασφαλίσουν πιο αποτελεσματική και δραστική ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία τους, αποκαθιστώντας τον σεβασμό και την αξιοπρέπειά τους.
Στο πλαίσιο αυτό, το RRP θα δημιουργήσει καινοτόμα εργαλεία (διαδραστική πλατφόρμα και κινητή εφαρμογή), τα οποία θα λειτουργήσουν ως πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες (ομάδα στόχου), οι οποίοι δεν μπορούν να προμηθευτούν αποδεικτικά στοιχεία για τα προσόντα τους. Αυτά τα καινοτόμα εργαλεία δεδομένου ότι θα εστιάζουν στις βασικές ανάγκες των μεταναστών, θα διαμορφωθούν και θα σχεδιαστούν ανάλογα.
Κατά συνέπεια, μια πιλοτική ομάδα μεταναστών θα έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία και τα σχόλιά τους θα αποτελέσουν τον πυρήνα της υλοποίησης του έργου RRP.
Όσοι χρησιμοποιούν την εφαρμογή RRP θα μπορούν να επιβεβαιώσουν τα πιστοποιητικά τους και θα έχουν πρόσβαση σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων με πιστοποιητικά, βιογραφικά σημειώματα και δεξιότητες που θα δημιουργηθούν μέσω του έργου.

Main Objective

Για να διευκολυνθεί η αναγνώριση δεξιοτήτων μεταναστών και προσφύγων σε ολόκληρη την Ευρώπη:

Ενθαρρύνετε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες να δημιουργήσουν τις δικές τους εργασιακές πορείες και να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες απασχόλησής τους.Ενθαρρύνετε την ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας μέσω της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).Παροχή καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν βέλτιστες πρακτικές, και στρατηγικές για την ενθάρρυνση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων και καινοτόμων μαθησιακών περιβαλλόντων.
Ενθάρρυνση των ενδιαφερομένων μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που είναι βασισμένα σε καινοτόμα πληροφοριακά συστημάτα για βελτιωμένη ανάπτυξη δεξιοτήτων με εργαζόμενους μετανάστες, όπου αυτό απαιτείται.Παροχή σύγχρονων εργαλείων για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μεταναστών, και τις ανάγκες τους για ανάπτυξη και αναγνώριση των δεξιοτήτων αυτών.
EU Priorities


✓ Εκπαίδευση και αντιστοίχιση θέσεων εργασίας - Πιστοποιημένα πακέτα κατάρτισης CPD για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που να ταιριάζουν στις επιχειρηματικές ανάγκες.


✓ Πιστοποίηση - για τη βελτίωση της αναγνώρισης των προσόντων μέσω ενός ευρωπαϊκού πλαισίου ηλεκτρονικών ικανοτήτων.


✓ Καινοτόμος μάθηση και διδασκαλία - προσφέροντας προγράμματα μαθημάτων σε επαγγελματικό επίπεδο ώστε οι ομάδες-στόχος μας να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα συμβάλουν στην επιτυχία.

✓ Κινητικότητα - βοηθώντας όσους έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες να φτάσουν στις θέσεις όπου χρειάζονται, μειώνοντας έτσι τις ελλείψεις δεξιοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ.

✓ Aύξηση της ευαισθητοποίηση- ενθαρρύνοντας τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να έχουν πρόσβαση σε πηγές και τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) και να εξηγούν πώς αυτές μπορεί να είναι χρήσιμες στην αναζήτηση εργασίας τους.

Project Management

Download the documentsMultiplier Event

Download the documents︎
homepage

Mail     Facebook      Instagram